Toerreglement

De SV Contact Club is nimmer aansprakelijk voor enige schade, letsel en ongevallen die zich onverhoopt zouden kunnen voordoen tijdens een toerrit die door leden van de SV Contact Club is georganiseerd. Deelname aan een toerrit gebeurt op vrijwillige basis.

In het kader van dit reglement is een toerleider een SV Contact Club lid die met andere SV Contact Club leden en eventueel introducés (de deelnemers) een toerrit rijdt. Zijn/haar toerleiderschap beperkt zich tot het begeleiden van het clubevenement. In het deelnemen aan het verkeer heeft hij/zij ten opzichte van de deelnemers geen functie.

artikel 1:
Iedere deelnemer aan een toerrit onder de vlag van de SV Contact Club is een zelfstandige verkeersdeelnemer. Hij/zij houdt zich aan de algemeen geldende verkeersregels en wettelijke bepalingen en is tevens gehouden aan dit reglement. Zijn/haar motor moet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

artikel 2:
Van deelnemers aan een toerrit wordt verwacht dat ze beschermende kleding dragen. Het niet dragen van beschermende kleding kan voor de toerleider aanleiding zijn de deelnemer van deelname aan de toerrit uit te sluiten.

artikel 3:
Bij toerritten in het buitenland dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van de te rijden route, zij het op papier of GPS, zodat alle deelnemers duidelijk als onafhankelijke en zelfstandige verkeersdeelnemers worden gezien.

artikel 4:
Introducés zijn welkom, mits dit de instemming van de toerleider geniet. Introducés worden voor de aanvang van de toerrit door het uitnodigende lid op de hoogte gebracht van de inhoud van dit reglement. Introducés die zich met behulp van email aanmelden voor een toerrit krijgen dit reglement per omgaande naar hun mailbox toegezonden tezamen met de overige informatie. Introducés zijn ook gehouden aan dit reglement.

artikel 5:
De toerleider deelt zonodig de deelnemers in groepen in en zorgt dat elke afzonderlijke groep een voorrijder heeft. Deze voorrijder gaat niet rijden voordat alle deelnemers klaar zijn voor vertrek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onnodig oponthoud bij aanvang van en tijdens de rit voorkomen. Tevens wordt van hen verwacht dat hun motorfiets in een technisch goede staat verkeert en dat zij met een volle brandstoftank de rit kunnen beginnen.

artikel 6:
Een deelnemer neemt die positie in de groep in, die het best bij zijn/haar ervaring en rijstijl past. Voorin betekent meestal rustig rijden, achteraan ligt het tempo, afhankelijk van het aantal deelnemers, wat hoger.

artikel 7:
Tijdens de rit wordt er baksteensgewijs gereden, voldoende afstand tot de voorligger bewaard en onderling niet ingehaald. Het inhalen van het overige verkeer gebeurt als individuele verkeersdeelnemer. Bij het nadrukkelijk niet naleven van deze regels en/of het in gevaar brengen van de groep of het overige verkeer krijgt de desbetreffende deelnemer éénmaal een waarschuwing van de toerleider of, bij diens afwezigheid, een SV Contact Club bestuurslid. Het is in de SV Contact Club een goede gewoonte om elkaar (toerleider en deelnemers) bij onjuist, irritant, gevaarlijk of onwettig (verkeers) gedrag hierop op dit gedrag aan te spreken. Wordt er aan deze aanwijzingen geen gehoor gegeven, dan wordt de desbetreffende deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan de toerrit en andere door de SV Contact Club georganiseerde toerritten.

Artikel 8:
Het is bij toerritten de gewoonte om in bebouwde gebieden met een laag toerental te rijden om onnodig geluidsoverlast te voorkomen. Afwijkend gedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname aan toerritten.

artikel 9:
Indien een deelnemer de rit voortijdig wil verlaten, dan meldt hij/zij dit voorafgaand aan de toerrit aan de toerleider.

artikel 10:
Mocht de groep, door welke oorzaak dan ook, uiteenvallen dan wacht de laatste rijder van de voorrijdende deelnemers daar waar afgeslagen wordt duidelijk zichtbaar (zo mogelijk vóór de afslag, het kruispunt of de rotonde en zonder voor zichzelf of anderen een gevaarlijke situatie te veroorzaken) op de achterblijvers.

artikel 11:
Ingeval van pech, ongeval of calamiteit, wordt hulp verleend door de laatste twee rijders. Indien de groep ter plaatse niet kan stoppen, rijden de anderen door naar de eerstvolgende parkeergelegenheid. De toerleider heeft een toereikende verbandtrommel en een bandenreparatieset bij zich.

Vastgesteld door het bestuur van de SV Contact Club op 16 April 2013.